Search results for "नमस्‍कार गर्नु"

जाएजाए लिसा [dzaedzae lisa] क्रि.वि. धन्यवाद expression of gratitude, thanks, praise, acclamation, applause
(sem. domains: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

पोइपोइ लिसा [poipoi lisa] क्रि. प. ठूलो ठूलो हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

बाबा [baba] ना. नमस्‍कार greeting, respectful salutation
(sem. domains: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मुक्‍ठोप्‌ [muk‍ʈʰop‌] क्रि. 1हात जोड्‍नु to join hands (sem. domains: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.) 2देउताको थानमा पानी छर्कने स्याउलो
Comments (0)