Search results for "चिसो"

कोना [kona] वि. 1न्यानो warm
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2रापिलो heated, hot
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3तातो hot, warm, heat, hotness (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

कोना लिना [kona lina] क्रि. प. न्यानो हुनु to be warm (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

खाक्‍मा [kʰak‍ma] क्रि. 1गाडिनु (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.) 2जम्‍नु to freeze, to sink, to become thick (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

चिमा [tsima] क्रि. 1चिसिनु to grow cool, to become cold
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.3.3 - भिजेको.)
2चिस्याउनु (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 3चिसो हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.) 4सेलिनु (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.) 5चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave
Comments (0)