Search results for "खाने तरीका"

एला एला [ela ela] क्रि.वि. 1छिटो छिटो (sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.) 2यथाशिघ्र (sem. domains: 8.4.6.4.1 - चाँडो.) 3फटाफट quickly, speedily
Comments (0)

 

खाटिप्‍मा [kʰaʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2थोरै little
Comments (0)

 

ख्‍वाम्‌ख्‍वाम्‌ [kʰ‍wam‌kʰ‍wam‌] 1ख्वापख्वाप (sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.) 2क्वापक्वाप in a way of putting lumps of food in the mouth constantly
Comments (0)

 

चिप्‌ चिप्‌ [tsip‌tsip‌] क्रि.वि. 1अलि अलि 2थोरै little
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
Comments (0)

 

जोम्‌ जोम्‌ [dzom‌ dzom‌] क्रि.वि. 1थुप्रो pile, heap, much, many, mostly, excessively
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2धेरै मात्रामा (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

राक्‍पा [rak‍pa] ना. 1खन्‍चुवा of the nature of eating too much, glutton, voracious, greedy in eating
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2खन्‍चुवा व्यक्‍ति (sem. domains: 4.3.6.1 - संयमको कमी.)
Comments (0)

 

सोलोट्‌ [soloʈ‌] ना. स्वाट्‍ट by swallowing all at once
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
Comments (0)