Search results for "वनस्‍पतिहरूको वृद्धि"

उलिङ्‌ होम्‍मा [uliŋ‌ hom‍ma] क्रि. प. टुसाउनु to sprout, to shoot
(sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
Comments (0)

 

खाक्‍मा [kʰak‍ma] क्रि. 1गाडिनु (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.) 2जम्‍नु to freeze, to sink, to become thick (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

चोप्‌सिक्‌ [tsop‌sik‌] क्रि.वि. सुक्‍न आँटेको dry; wither; drought (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
Comments (0)

 

नाम्फुङ्‌ [nampʰuŋ‌] ना. सूर्य मुखी sunflower, Helianthus annuus
(sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
Comments (0)

 

नाम्भुङ्‌ [nambʰuŋ‌] ना. सूर्य मुखी sunflower, Helianthus annuus
(sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
Comments (0)

 

सोङ्‌मा [soŋ‌ma] क्रि. 1चल्‍नु to move, to waver
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.2 - चल्‍नु.)
2पाक्‍नु to ripen, to be well-cooked, (of wound or boil)
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 7.3 - चल्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
3चलिरहनु (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 4अस्‍थिर unsteady; unstable; fickle; restless
Comments (0)