Search results for "रिहा गर्नु"

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

एखेट्‌याङ्‌ [ekʰeʈ‌jaŋ‌] ना. घोडा horse
, horse
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

ओङ्‌मा [oŋ‌ma] क्रि. 1उघार्नु to open, to uncover
(sem. domains: 7.3.7.1 - उघार्नु, 5.1.1.4 - दराज.)
2उक्‍काउनु to cause to break open,
ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ खिट्‌लिङ्‌ङा पाङ्‌ फाक्‍मालाउङ्‌सा यामाना खिट्‌लिङ्‌ पाइले ओङ्‌मा कोन्‌युक्‌॥ नयाँ खरले घर छाउनुलाई पुरानो खर पहिला उक्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
3खोल्‍नु to open, to undo, to uncover, to divulge or disclose
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4ढोका अन्य खोल्‍नु (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

ओनाप्‌ [onap‌] ना. 1भालेको शिर head of cock (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2शिर head, noddle, upper or foremost part of cock or others
, head, top, beginning
, plough, ox used for ploughing with a plough
(sem. domains: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
Comments (0)

 

ओपाङ्‌ [opaŋ‌] ना. खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

ओबेक्‌ ओबेक्‌ [obek‌ obek‌] क्रि.वि. वाकवाकी tendency to vomiting or nausea, state of nausea, feeling of sickness
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

काकाला [kakala] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

काम्‍पाटा [kam‍paʈa] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

केङ्‌जुरेक्‌ [keŋ‌dzurek‌] ना. 1दारा tusk, fang
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2जुम्‍ल्‍याहा दाँत
Comments (0)

 

कोलेङ्‌ [koleŋ‌] वि. 1फराकिलो wide, extended, extensive, spacious
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2फँडानी logging, felling
3बाटो प्रष्‍ट‍ भएको
Comments (0)

 

कोलेन्‍ने [kolen‍ne] क्रि. पर्दैन (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खाक्‌मिक्‌ [kʰak‌mik‌] ना. गोली गाँठो ankle
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खिम्‍वाराङ्‌ [kʰim‍waraŋ‌] वि. अँध्यारो darkness, dark, lack of light
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

खेप्‌ [kʰep‌] क्रि.वि. पटक time, occasion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोङ्‌गोङ्‌ [kʰoŋ‌goŋ‌] वि. ओरालै ओरालो (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

गुम्‍बालिङ्‌ टेप्‍‍मा [gum‍baliŋ‌ ʈep‍‍ma] क्रि. प. 1नदेखिने गरी छोपिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2ढाक्‍नु to cover, to wrap, to surround, to occupy, to hide, to conceal
Comments (0)

 

चिछुप्‌ चोक्‍मा [tsitsʰup‌ tsok‍ma] क्रि. प. बन्‍द गर्नु to close (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

चियुप्‌ युङ्‌मा [tsijup‌ juŋ‌ma] क्रि. प. लुगा मिलाएर बस्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

चेमाङ्‌ [tsemaŋ‌] ना. 1घाउ wound, bruise, sore
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2खटिरा wound, sore
Comments (0)

 

चेम्जेङ्‌ [tsemdzeŋ‌] वि. 1फाँटिलो having open space; wide, extensive (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2गहिरो नभएको
Comments (0)

 

चेल्‍ले [tsel‍le] ना. जाल a net, web
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

छिन्‍मा [tsʰin‍ma] क्रि. 1छर्किनु to sprinkle (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 2छर्नु (अन्‍न, धूलो आदि भुईँमा वा अन्यत्र छर्नु/फैलाउनु) to disperse, to scatter, to disseminate
(sem. domains: 8.1.6.1 - भाग.)
Comments (0)

 

छुप्‍पाना [tsʰup‍pana] क्रि.वि. बिर्को lid (as of a box or basket), cork of a bottle, any covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

छेबोक्‌ छेबोक्‌ [tsʰebok‌ tsʰebok‌] वि. कलकलाउँदो newly sprouted, (of age) tender, youthful
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

छेमिक्‌ [tsʰemik‌] ना. आनो stye in one's eye, hordeolum
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

छोप्‌छिला [tsʰop‌tsʰila] ना. 1तिस्‍किलो spear (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2तीखो sharp
Comments (0)

 

छोम्‌सिक् ङाङ्‌सिक्‌ [tsʰom‌sik ŋaŋ‌sik‌] औलिबौली (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

टाङ्‌साङ्‌बा [ʈaŋ‌saŋ‌ba] ना. कानको माथि सिरान upper part of the ear (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

टुम्‍बुट्‌ [ʈum‍buʈ‌] ना. घुँडा knee (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.1 - शरीर, 2.1.3.2 - खुट्टा, 3.2 - सोच्‍नु, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

टुम्‍मा [ʈum‍ma] क्रि. 1जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 8.1.2.2 - जोड, 1.1.1 - सूर्य.)
2पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3छिपिनु (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 4डढ्‌नु to burn
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
5जेठो हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
Comments (0)

 

टोमा [ʈoma] क्रि. 1खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2जुध्‍नु fight encounter, colide, clash
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
Comments (0)

 

डाँकाला [ɖãkala] ना. खोयो remaining part of a corn-cob after its grains are extracted from it
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

नाम्दाङ्‌ [namdaŋ‌] ना. निधार forehead
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा पाट्‌मा [niŋ‌g‍wa paʈ‌ma] क्रि. प. 1बिचार खुल्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2चेत आउनु
Comments (0)

 

निप्‍मा [nip‍ma] क्रि. 1थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2दबाउनु to suppress
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

पिट्‌लोन्‍ना [piʈ‌lon‍na] वि. चिप्‍लो smooth, slippery, slimy
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

पेप्‍मा [pep‍ma] 1क्रि. भर्नु to fill, to make full
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2ना. बान्ता vomiting, vomited, ejected
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

पोक्‍मा [pok‍ma] क्रि. छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

पोम्‍मा [pom‍ma] क्रि. 1बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2लिप्‍साउनु (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

पोलेहोङ्‌ [polehoŋ‌] ना. 1प्वाल पर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.) 2च्यातेर दुलो हुनु (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.) 3छेड् पर्नु
Comments (0)

 

फाक्‍टाङ्‌ [pʰak‍ʈaŋ‌] ना. 1काँध shoulder
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख, 2.1.2 - टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक, 8.6.1.1 - पछाडि.)
2कुम portion joining the armpit to the end of the shoulder, joint between the upper arm and the shoulder
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

फिम्‍मा [pʰim‍ma] क्रि. 1निचोर्नु squeeze, wring, press
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2ङ्याक्‍नु (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3अँठ्याउनु to grab
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

फेम्‍मा [pʰem‍ma] क्रि. 1हावा चल्‍नु wind blow (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.) 2फुकाल्‍नु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to put off, to undo
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3गाँठो फुकाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 4खोल्‍नु to open, to undo, to uncover
Comments (0)

 

फोडाराना [pʰoɖarana] वि. 1सड्‌ने (अन्‍न) (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2माउले खाएर मकिएको
Comments (0)

 

फोड्‌मा [pʰoɖ‌ma] क्रि. मुछ्‍नु to entangle, to mix, to knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

बेसा खाट्‌मा [besa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1पैँचो लगाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2खानाको लागी केही कुराहरू खोज्‍न जानु वा साट्‌नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

बोङ्‌ [boŋ‌] ना. 1फुल्‍नु to swell up, to show anger in pride
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2सुन्‍निनु to swell
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

मामु [mamu] ना. नानी offspring, children (of woman)
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

मायाडाना [majaɖana] क्रि. सकिन आँट्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

मालेघेरिक्‌ [malegʰerik‌] ना. काठको दाबिलो ladle (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

मिकिलिक्‌ [mikilik‌] ना. 1गोलीगाँठो ankle
2जोर्नी joint
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
3हड्‍डीको जोर्नी (sem. domains: 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी.) 4आँख्‍लो knot in timber or bamboo, joint in plants
Comments (0)

 

मुक्‍चोप्‌ [muk‍tsop‌] क्रि.वि. 1जुरूक्‍क with a jerk, smartly
2जुरुक्‍कै (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

मुक्‍चोप्‌ कोब्मा [muk‍tsop‌ kobma] क्रि. प. जुरूक्‍क उठ्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

मुक्‍सुप्‌ [muk‍sup‌] ना. पाखुरा arm (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

मुठिलिक्‌ वाठिलिक्‌ [muʈʰilik‌ waʈʰilik‌] जुरुक्‍कै उठ्‍ने (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

याडुमारि [jaɖumari] ना. चिउँडो chin
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

यानाम्‌ फोट्‌मा [janam‌ pʰoʈ‌ma] क्रि. प. 1अन्‍न सुकाउनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2बिस्‍कुन सुकाउनु
Comments (0)

 

यामाना [jamana] 1क्रि.वि. मकिएको (sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.) 2ना. थोत्रो worn-out, old
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
3वि. पुरानो old, ancient, chronic, archaic, worn out, ragged
(sem. domains: 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा.)
Comments (0)

 

योग्‍मा [jog‍ma] क्रि. 1चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
2काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

लाङ्‌घाक्‌ [laŋ‌gʰak‌] ना. 1पिँडौला (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.1.3.2 - खुट्टा, 3.2 - सोच्‍नु.) 2छेपारी fleshy part between the heel and the calf, the calf of the leg
(sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

लेकुमा [lekuma] ना. काखी armpit
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
Comments (0)

 

लेक्‌ चामा [lek‌ tsama] क्रि. प. पर्म खेल्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

लेक्‌ पोक्‍मा [lek‌ pok‍ma] क्रि. प. पर्म खेल्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

लेखेप्‌ [lekʰep‌] ना. टाँसिनु to be stuck, to cling to
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

लेट्‌मा [leʈ‌ma] क्रि. 1रोप्‍नु plant
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2रिहा गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 3छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign, to launch
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
4छुटकारा दिनु (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

वारिक्‌ [warik‌] ना. पासो snare, trap
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

वारिक्‌ हेट्‌मा [warik‌ heʈ‌ma] क्रि. प. पासो थाप्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

वालाङ्‌ढाङ्‌ [walaŋ‌ɖʰaŋ‌] ना. कुखुराको खोर hen's cage (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

सिक्‍मा [sik‍ma] क्रि. सिउरिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
Comments (0)

 

सिक्मा [sikma] क्रि. 1कोचार्नु to thrust, to congest, to clog
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
2केही चिज घुसार्नु 3सिउरिनु to insert, to thrust
Comments (0)

 

सिङ्‌केलि [siŋ‌keli] ना. 1पासो थाप्‍नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2लिसो person sticking to someone
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

सिरगुप्‌ [sirʌgup‌] ना. कसिनु to gird up one's loins, to be ready
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

हाङ्‌ग्‍वा [haŋ‌g‍wa] ना. पसिना sweat
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.3.1 - पानीका भागहरू, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 2.2.6 - पसिना.)
Comments (0)

 

हेप्‍मा [hep‍ma] क्रि. 1फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2 - खानु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.2.5 - भाग, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 3.2 - सोच्‍नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst
टाबे आरिचि हेप्‍मा लिनिना॥ भाँडाकुँडा फुटाउनु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
3अड्‍किनु to stick, come to a stop, be held up, jam (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 4चर्किनु to crack (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.) 5अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोक्‍नु to stop, to cease, to hold back, to bring to halt, to prevent, to hinder, to obstruct, to impede, to restrain
7रोकिनु to be stopped, to be prevented
आम्‍भाङ्‌चि काठमान्‍डौलाम्‍मा ओआबा गेट्‌टालोक्‌ बान्‍दा लिसाउङ्‌ लाम्‍बोङिडोक्‌ ओहेप्‍टे॥ काकाहरू काठमाण्‍डौं‍बाट आउँदा आउँदै बन्‍द भएकोले बाटोमा नै रोकिनु भयो।
Comments (0)

 

होग्‌ [hog‌] ना. 1जाल (माछा) net (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 2खुँगा
Comments (0)

 

होट्‌मा [hoʈ‌ma] क्रि. 1मुक्‍त गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.) 2भत्कनु to collapse, go to ruin, fall to pieces (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.4 - भावना.) 3भत्काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
5निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to bring out, to draw out, to take out, to eject
(sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)

 

होन्‍मा [hon‍ma] क्रि. 1छुटकारा पाउनु to release, to rescue, to acquit (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.5.6.3 - सुनिनु.) 2निस्कनु to go out, come out
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
3चुहिनु to leak, to drip (sem. domains: 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने.)
Comments (0)