Search results for "मुनि, तल"

उछिक्‌ [utsʰik‌] ना. यो. 1तल down, under, underneath, below, bottom, lowest part
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
2मुनि under, beneath, below, underneath, down
, under, below, beneath, underneath, down, one conversant with the essence of the Vedas, hermit, holy man, saint, ascetic, seer, recluse
, (child's language) kid, lamb
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.2.6.3 - उच्‍च.)
Comments (0)

 

उन्‍ना [un‍na] 1वि. छोटो short ना सिङ्‌ उभुङ्‌मा ओगेंड्‌ आड्‌डिक्‌ उन्‍ना लिसे॥ यो रूखको टुक्रा अति छोटो भयो। (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.4.2.1 - छोटो समय, 8.2.6.3 - उच्‍च, 1.2.1 - जमिन.) 2वि. पुड्‍के dwarf, dwarfish 3वि. होचो वा पुड्‍को to short ना याप्‌मि उन्‍ना रैछो॥ यो मानिस होचो/पुड्‍को रहेछ। (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.6.2 - टुक्रा.) 4वि. संक्षिप्‍त abridged, abbreviated, concise, brief
, abridged, brief
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
5सर्व. उसले उन्‍ना चोगुनाँ ख्‍वाप्‍पा आसुबेन्‍माक्‍फेन्‌ जाखाम्‌ चोगुङे॥ उसले गर्दा सबै मेरो धन सम्‍पत्‍ति खतम भयो।
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 8.1.5.5 - धेरै, थोरै, 5.2.1 - खाना तयारी, 8.1.4.1 - कम.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
4घटी less
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिभेन्‍ना [kʰaʈ‌ʈibʰen‍na] वि. 1छोटो short
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2होचो short, dwarfish
Comments (0)

 

खाट्‌टियुना [kʰaʈ‌ʈijuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
Comments (0)

 

खोड्‌डे [kʰoɖ‌ɖe] 1प्रश्‍न.वा. कस्‍तो of what kind, like what
2क्रि.वि. कसरी how, in what manner
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
Comments (0)

 

चिपा [tsipa] क्रि.वि. 1कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.5.1 - केही.)
2अलिकति little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.1.3.2 - अलिकति.)
4कम less, little, few
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
Comments (0)

 

नाट्‌टि भेन्‍ना [naʈ‌ʈi bʰen‍na] वि. 1होचो low, short, dwarf
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2छोटो short
Comments (0)

 

नाट्‌टिप्‍मा [naʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

नाट्‌टियुना [naʈ‌ʈijuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
Comments (0)

 

नाड्‌डे [naɖ‌ɖe] 1क्रि.वि. यसरी thus, in this way, so
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2वि. यस्‍तो such, of this kind
Comments (0)

 

यो [jo] ना. यो. तल down, under, underneath, below, bottom
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो, 8.5.2.5 - तल.)
Comments (0)

 

योम्‍बो [jom‍bo] ना. यो. 1मुनि under, beneath, below, underneath, down
, under, below, beneath, underneath, down, one conversant with the essence of the Vedas, hermit, holy man, saint, ascetic, seer, recluse
, (child's language) kid, lamb
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
2तल तिर prep downwards
3तल down, under, underneath, below, bottom
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम, 8.5.2.5 - तल, 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

योम्‍बोना [jom‍bona] ना. तल्‍लो downward
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
Comments (0)

 

योम्‍बोलेङ्‌ [jom‍boleŋ‌] ना. तलतिर prep downwards
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 8.5.2 - दिशा, 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)

 

योम्‍भो [jom‍bʰo] ना. तल down, under, underneath, below, bottom
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
Comments (0)

 

योम्‍भोलेङ्‌ [jom‍bʰoleŋ‌] ना. 1तल्‍लो पट्‍टी (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.) 2तलतिर prep downwards
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

-लेङ्‌ [leŋ‌] 1-तिर towards
, bank, shore, beach, edge, side, arrow
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2-तर्फ towards, in the direction of
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट.)
3पट्टि towards, to the side of
, slab of wood or stone used to write on, writing-board, slate, strip or fillet of cloth, leather, etc., bandage, small platoon (or military unit) under the sub-ordinate commissioned officer in the Nepalese army
(sem. domains: 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम.)
4दिशा direction
, stool, excretion
(sem. domains: 7.2.4.6 - बाटो, सडक, गोरेटो, घोडेटो, दिसा,दुरी.)
Comments (0)