Search results for "रोक्‍नु"

इनुन्‌ [inun‌] क्रि. न किन्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

इप्‍टुन्‌ [ip‍ʈun‌] क्रि. न भर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

इम्‍नेन्‌ [im‍nen‌] क्रि. न सुत (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ओङ्‌सुन्‌ [oŋ‌sun‌] क्रि. न खोल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खाट्‌टुन्‌ [kʰaʈ‌ʈun‌] क्रि. 1नलैजा (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.) 2न लग्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खाड्‌नेन्‌ [kʰaɖ‌nen‌] क्रि. नजाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खिक्‍टुन्‌ [kʰik‍ʈun‌] क्रि. न कोर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खुयुन्‌ [kʰujun‌] क्रि. नबोक् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेङ्‌सुन्‌ [kʰeŋ‌sun‌] क्रि. न झुन्‍ड (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेप्‍टुन्‌ [kʰep‍ʈun‌] क्रि. नटाँस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेम्‍सुन्‌ [kʰem‍sun‌] क्रि. न सुन् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खोमुन्‌ [kʰomun‌] क्रि. भेला नर्पानु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चुङ्‌मेट्‌टुन् [tsuŋ‌meʈ‌ʈun] क्रि. झगडा गर्न नलगाउनु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेक्‍नेन्‌ [tsek‍nen‌] क्रि. 1चुप silent, quiet, remain silent, keep quiet, make quiet, become silent
, silence, quietness, muteness
2न बोल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेङ्‌डुन्‌ [tseŋ‌ɖun‌] क्रि. न केलाउनु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेप्‍टुन्‌ [tsep‍ʈun‌] क्रि. न काट् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चोन्‌ [tson‌] क्रि. नखा (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छागुन्‌ [tsʰagun‌] क्रि. नताछ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छाम्‍लोनेन्‌ [tsʰam‍lonen‌] क्रि. गीत नगाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छिन्‍डुन्‌ [tsʰin‍ɖun‌] क्रि. नछर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुक्‍नेट्‌नि [tsʰuk‍neʈ‌ni] ना. बिकेन (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुप्‍टुन्‌ [tsʰup‍ʈun‌] क्रि. न थुन (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुम्‍सुन्‌ [tsʰum‍sun‌] क्रि. भेला नपार (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍टुन्‌ [tsʰek‍ʈun‌] क्रि. न चिमोट् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छेप्‍टुन्‌ [tsʰep‍ʈun‌] क्रि. न लेख (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)