Search results for "रोक्‍नु"

इनुन्‌ [inun‌] क्रि. न किन्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

इप्‍टुन्‌ [ip‍ʈun‌] क्रि. न भर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

इम्‍नेन्‌ [im‍nen‌] क्रि. न सुत (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ओङ्‌सुन्‌ [oŋ‌sun‌] क्रि. न खोल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खाट्‌टुन्‌ [kʰaʈ‌ʈun‌] क्रि. 1नलैजा (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.) 2न लग्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खाड्‌नेन्‌ [kʰaɖ‌nen‌] क्रि. नजाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खिक्‍टुन्‌ [kʰik‍ʈun‌] क्रि. न कोर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खुयुन्‌ [kʰujun‌] क्रि. नबोक् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेङ्‌सुन्‌ [kʰeŋ‌sun‌] क्रि. न झुन्‍ड (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेप्‍टुन्‌ [kʰep‍ʈun‌] क्रि. नटाँस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेम्‍सुन्‌ [kʰem‍sun‌] क्रि. न सुन् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खोमुन्‌ [kʰomun‌] क्रि. भेला नर्पानु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चुङ्‌मेट्‌टुन् [tsuŋ‌meʈ‌ʈun] क्रि. झगडा गर्न नलगाउनु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेक्‍नेन्‌ [tsek‍nen‌] क्रि. 1चुप silent, quiet, remain silent, keep quiet, make quiet, become silent
, silence, quietness, muteness
2न बोल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेङ्‌डुन्‌ [tseŋ‌ɖun‌] क्रि. न केलाउनु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चेप्‍टुन्‌ [tsep‍ʈun‌] क्रि. न काट् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

चोन्‌ [tson‌] क्रि. नखा (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छागुन्‌ [tsʰagun‌] क्रि. नताछ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छाम्‍लोनेन्‌ [tsʰam‍lonen‌] क्रि. गीत नगाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छिन्‍डुन्‌ [tsʰin‍ɖun‌] क्रि. नछर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुक्‍नेट्‌नि [tsʰuk‍neʈ‌ni] ना. बिकेन (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुप्‍टुन्‌ [tsʰup‍ʈun‌] क्रि. न थुन (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छुम्‍सुन्‌ [tsʰum‍sun‌] क्रि. भेला नपार (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍टुन्‌ [tsʰek‍ʈun‌] क्रि. न चिमोट् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छेप्‍टुन्‌ [tsʰep‍ʈun‌] क्रि. न लेख (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छेम्‍डुन्‌ [tsʰem‍ɖun‌] क्रि. न बोल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

छोक्‍टुन्‌ [tsʰok‍ʈun‌] क्रि. 1न देखा (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.) 2न औंल्याउ‍
Comments (0)

 

छोङ्‌सुन्‌ [tsʰoŋ‌sun‌] क्रि. न बेच् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

टाक्‍टुन्‌ [ʈak‍ʈun‌] क्रि. न थप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

टेप्टुन्‌ [ʈepʈun‌] क्रि. न छोप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठामा [ʈʰama] क्रि. 1अस्ताउनु to set
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2खस्‍नु to fall, to slip, to drop off
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.3.4 - पानीमा हुनु.)
3लडाइ गर्नु to fight (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 4ओर्लनु to descend, to climb down, to come down
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
5झर्नु to come or go down, to fall off, to descend
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठिसुन्‌ [ʈʰisun‌] क्रि. न ओछ्याउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठुक्‍टुन्‌ [ʈʰuk‍ʈun‌] क्रि. न पका (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोट्‌टुन्‌ [ʈʰoʈ‌ʈun‌] क्रि. न चाख (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

पिन्‍नेन्‌ [pin‍nen‌] क्रि. 1न दौडि (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.) 2नकुद (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

पुन्‍डुन्‌ [pun‍ɖun‌] क्रि. न गोड् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

पुयुन्‌ [pujun‌] क्रि. न हेर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

फिप्‍टुन्‌ [pʰip‍ʈun‌] ना. नचेप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

फोगुन्‌ [pʰogun‌] क्रि. न उठ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

माट्‌टुन्‌ [maʈ‌ʈun‌] क्रि. 1नभन्‍नु (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.) 2न भन (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

मुट्‌टुन्‌ [muʈ‌ʈun‌] क्रि. न फुक (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

याङुन्‌ [jaŋun‌] क्रि. नबोक् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌नेन्‌ [juŋ‌nen‌] क्रि. न बस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌सुन्‌ [juŋ‌sun‌] क्रि. न राख (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

रान्‍डुन्‌ [ran‍ɖun‌] क्रि. प. नमाझ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

रुट्‌टुन्‌ [ruʈ‌ʈun‌] ना. न पिँध (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

रेट्‌नेन्‌ [reʈ‌nen‌] क्रि. न हाँस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

रेहेक्‍टुन्‌ [rehek‍ʈun‌] क्रि. न बान्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाट्‌टुन्‌ [laʈ‌ʈun‌] ना. न सक (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाबुन्‌ [labun‌] क्रि. न समात (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाब्‍मा [lab‍ma] क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिनेन्‌ [lam‌ʈinen‌] क्रि. नहिँड् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमेट्‌नुन्‌ [lam‌ʈimeʈ‌nun‌] क्रि. हिँड्‍न नलाग (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाॽवानेन्‌ [laʔwanen‌] ना. ननाच (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌डुन्‌ [leŋ‌ɖun‌] ना. न लिप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लेट्‌टुन्‌ [leʈ‌ʈun‌] ना. न रोप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍सुन्‌ [lem‍sun‌] ना. न कुट (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

लोडुन्‌ [loɖun‌] क्रि. न भन्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

वाडुन्‌ [waɖun‌] ना. न लग (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

वारोङ्‌डुन्‌ [waroŋ‌ɖun‌] क्रि. न उसिन्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

वासिडुन्‌ [wasiɖun‌] ना. नपखाल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

साक्‍टुन्‌ [sak‍ʈun‌] ना. न गोड (धान बाली अन्य) (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

सुक्‍टुन्‌ [suk‍ʈun‌] ना. नढुक (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

सेङ्‌सुन्‌ [seŋ‌sun‌] क्रि. न च्यात (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

सेडुन्‌ [seɖun‌] क्रि. न मार (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

सोङ्‌नेन्‌ [soŋ‌nen‌] ना. न चल् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

हाट्‌टुन्‌ [haʈ‌ʈun‌] ना. न बाल (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

हान्‍डुन्‌ [han‍ɖun‌] ना. न बाँड् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

हाम्डुन्‌ [hamɖun‌] क्रि. 1न बार्नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.) 2नछेक्
Comments (0)

 

हुम्सुन्‌ [humsun‌] ना. न ओढ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

हेगुन्‌ [hegun‌] क्रि. न काट् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

होप्‍टुन्‌ [hop‍ʈun‌] क्रि. 1नधु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.) 2न पिउनु
Comments (0)