Search results for "वनस्‍पति"

आङ्‌ग्वारा [aŋ‌gwara] ना. अमला myrobalan
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

आरिजाम्बेट्‌ [aridzambeʈ‌] ना. 1सानो पात हुने भलायो a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.) 2काग भलायो
Comments (0)

 

ओटाटा [oʈaʈa] ना. कोसा pod (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

ओन्डोङ्‌फुङ्‌ [onɖoŋ‌pʰuŋ‌] ना. बाबरी फूल a kind of flower (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

खाम्बोप्‍मा [kʰambop‍ma] ना. ऐँसेलु raspberry
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

खाॽवाटाराङ्‌ [kʰaʔwaʈaraŋ‌] ना. काँप्राको बोट a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

खाॽवाटोरोङ्‌ [kʰaʔwaʈoroŋ‌] ना. काँप्राको रुख a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खिरि [kʰiri] ना. औले खिर्रो a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

खे [kʰe] ना. तरुल yam, tuber
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना.)
Comments (0)

 

खोक्‍पो [kʰok‍po] ना. खनिउँ kind of fig-tree, Ficus cunia
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

गाबा [gaba] ना. माने झार arum (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

घाम्‍लाजेट्‌ [gʰamladzeʈ‌] ना. अजम्‍मरी झार a kind of plant, shrub (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

चेउ [tseu] ना. उखु sugar-cane
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.1.5.1 - उखु उमार्नु, 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना.)
Comments (0)

 

चोक्‌चिॽवा [tsok‌tsiʔwa] ना. सिस्‍नु nettle, Girardinia heterophylla
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

छेप्मेलिक्‌ [tsʰepmelik‌] ना. एक प्रकारको फुल (सुन्‍ठी फुल) a kind of flower (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

टुङ्‌गुङ्‌ [ʈuŋ‌guŋ‌] ना. सुनकेवार a kind of flower (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

टुम्‍बुङ्‌ [ʈum‍buŋ‌] ना. सुनकेवार a kind of flower (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

पिपोरोक्‌ [piporok‌] ना. सुठुनी sweet potato (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना.)
Comments (0)

 

पोक्‌रि [pok‌ri] ना. बाबियो kind of grass used for thatching, and making ropes, brooms, swing-ropes, Eleusine indica
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 3.1.2.2 - सूचना, 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 6.6.1.1 - लुगा.)
Comments (0)

 

फाक्‍खे [pʰak‍kʰe] ना. मोठे a kind of grass (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

फाल्वाट्‌ [pʰalwaʈ‌] ना. भलायो kind of tree, Rhus acuminata (the touch of which is said to cause swelling)
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

फेकुलि [pʰekuli] ना. गहत kind (or species of pulse) of vetch, Dolichos uniflorus
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

बाइरि [bairi] ना. बयर the jujube-tree
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

बिखिमा [bikʰima] ना. बोजो a kind of herbal plant (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
Comments (0)

 

बिखुमा [bikʰuma] ना. बोजो giger-like warsh-growing plant which is chewed as an antidote for sore throat (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

बेलोन्‌टि [belon‌ʈi] ना. अम्‍बा guava
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
Comments (0)

 

भोम्‍भोम्‍ला [bʰom‍bʰomla] ना. थुँगे फुल a kind of flower, marigold (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

माङ्‌डालिबो [maŋ‌ɖalibo] ना. आरु peach
, peach
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)
Comments (0)

 

माङ्‌रेन्‌ [maŋ‌ren‌] ना. फच्याङ् (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

मिटाक्‍मा [miʈak‍ma] 1ना. सजिवन the teak tree, Tectona grandis
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
2ना. कदम kind of tree Nauclea cadamba or Anthocephalus cadamba
3ना. दतिवन twig the frayed end of which is used for cleaning teeth, native tooth brush
4क्रि. नथाप्‍नु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु, 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु, 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

राॽवा [raʔwa] ना. झार weed, grass, small bush
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु.)
Comments (0)

 

साम्‍बे [sam‍be] ना. अदुवा ginger
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना, 5.2.3.3.3 - मसला.)
Comments (0)

 

सालिमा [salima] ना. खरको घाँस grass of thatch (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

सिङ्‌ पिपोरोक्‌ [siŋ‌ piporok‌] ना. 1सिमल तरुल kind of wild yam
(sem. domains: 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु.)
2सिमल तरुल kind of wild yam
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना.)
Comments (0)

 

सिलागोक्‌ [silagok‌] ना. बुकी फुल (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
Comments (0)

 

हरेन्‍ला [hʌren‍la] ना. हर्रो kind of large tree, Terminalia chebula
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
Comments (0)