Search results for "बाम्‍मा"

बाम्‍मा [bam‍ma] 1क्रि. अलमलिनु to forget, to disremember, to be confused
(sem. domains: 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
2क्रि. अवरोध दिनु to interrupt (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 3ना. बाधा obstacle, obstruction, block, restraint
Comments (0)

 

बाम्‍माढेन्‍मा [bam‍maɖʰen‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु to obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2बाधा दिनु
Comments (0)

 

लाम्‍बो बाम्‍मा [lam‍bo bam‍ma] क्रि. प. 1अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 7.2.4.7 - बाटो हराउनु.)
2बाटो बिराउनु
Comments (0)

 

लेक्‍फाबाम्‍मा [lek‍pʰabam‍ma] क्रि. प. जिब्रो लर्बारीनु
Comments (0)