Search results for "बाम्‍माढेन्‍मा"

बाम्‍माढेन्‍मा [bam‍maɖʰen‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु to obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2बाधा दिनु
Comments (0)