Search results for "बान्‍मा"

बान्‍मा [ban‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु to make hindrance, to make obstacle, to disturb, to obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2भुल्‍याउनु 3बाधा दिनु
Comments (0)

 

बान्‍माढेन्‍मा [ban‍maɖʰen‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2बाधा दिनु
Comments (0)