Search results for "बाट्‌टोना याक्‍ठेरेक्‌"

बाट्‌टोना याक्‍ठेरेक्‌ [baʈ‌ʈona jak‍ʈʰerek‌] ना. ठूलो भिर big steep
Comments (0)