Search results for "ख"

-उङ्‌ [uŋ‌] पर. 1-एर 2-देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
Comments (0)

 

-नुङ्‌ [nuŋ‌] पर. 1-बाहेक besides, except, without, extra
2-पछि after, later, afterwards, later on
3-मा in, into, on, at, between, etc.
4-देखि from, by
, by seeing, obviously, apparently
Comments (0)

 

-नुङ्‌ङा [nuŋ‌ŋa] पर. 1-देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
2-पछि after, later, afterwards, later on
Comments (0)

 

-लाम्‌ [lam‌] पर. 1देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
(sem. domains: 8.5.2.7 - तिर, देखि टाढा, 8.5.2.6 - देखि, बाट.)
2बाट from
(sem. domains: 8.3.6 - वस्तु.)
Comments (0)

 

-लाम्‍मा [lam‍ma] पर. 1बाट from
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 8.4.6.1.5 - देखि, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2देखि from, by, with
, by seeing, obviously, apparently
(sem. domains: 8.4.6.1.5 - देखि.)
Comments (0)

 

आक्‍खेरि [ak‍kʰeri] 1क्रि.वि. आखिर last, final, latter, finally, eventually, at last, at length, in the long run, want, need
काम्प्‍युटर चाहाबा लिनिनानुङ्‌ इन्‍नेट्‌निङ्‌ आक्‍खेरि चाहाबा लिना रैछौ॥ कम्‍प्‍युटर चाहिँदैन भनेर किनिन आखिर चाहिने रहेछ। (sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
2वि. अप्‍ठयारो ओफाबामेङा हाट्‌ले आङा आक्‍खेरिङि ठाइसाङे॥ पैसा नभएर आज म अप्‍ठयारोमा परेको छु।
Comments (0)

 

आखुक्‍टेन्‌ [akʰuk‍ʈen‌] क्रि.वि. कानेकोर्सी four days from today (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू.)
Comments (0)

 

आगुट्‌टे [aguʈ‌ʈe] ना. गोटी खेल a kind of local game (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु, 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा.)
Comments (0)

 

आङ्‌ग्वा [aŋ‌gwa] ना. 1खोटो sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
2सल्‍लोको चोप sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
Comments (0)

 

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

आङ्‌मा मिहिमा [aŋ‌ma mihima] क्रि. प. 1सहन नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2उखेल्‍न नसक्‍नु
Comments (0)

 

आङ्‌माढामा [aŋ‌maɖʰama] क्रि. उखालेर आउनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.)
Comments (0)

 

आङ्‌सु [aŋ‌su] क्रि. उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
Comments (0)

 

आँचोक्‍मा [ãtsok‍ma] क्रि. 1मुख खोल्‍नु to open mouth 2आँ गर्नु
Comments (0)

 

आछायुक्‌ [atsʰajuk‌] ना. दुःखी हुने खान्‌ नाड्‌डेडोक्‌ टोॽवा चोक्‍मा कास्‍वा युडे भोने हान्‍डेङ्‌ याङ्‌आछायुक्‌ मामु॥ तिमी यसरी नै काम गर्न अल्‍छी गऱ्यो भने पछि दुःखी हुन्‍छौ नानी।
Comments (0)

 

आटेबा [aʈeba] ना. 1मात्‍ने खानेकुरा poisonous; venomous; viperous 2विषालु poisonous, venomous, viperous
Comments (0)

 

आट्‌टुबुये [aʈ‌ʈubuje] ना. खुच्‍चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
आट्‌टुबुये, लोनाना रिङ्‌ आखेम्‍सुव्‍ट्‌टुन्‌ टे हाट्‌ले याङ्‌आछाडे॥ खुच्‍चिङ्‌, भनेको कुरा सुनिनस्‌ अहिले दु:ख पाइस्‌। (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

आँठा [ãʈʰa] ना. खेतको गारा terrace
Comments (0)

 

आप्‍पे निङ्‌मा [ap‍pe niŋ‌ma] क्रि. प. 1अन्‍तर देख्‍नु (sem. domains: 2.3.1 - देख्‍नु, 2.3.1.1 - हेर्नु.) 2फरक देखिनु
Comments (0)

 

आभोर [abʰorʌ] ना. खाँचो need, necessity, want
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

आम्‍बेडुम्‍बे [am‍beɖum‍be] ना. डुम खेल a local game (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 4.2.6.1 - खेल.)
Comments (0)

 

इखाप्‍माङ्‌ [ɪkʰɑp‍mɑŋ्‌] ना. भक्‍तिको अन्‍तमा सोर मिलाउने वा बोलिने शब्‍द, देवतालाइ पुकारिने शब्द
Comments (0)

 

इङा ठुङ्‌मा [iŋaʈʰuŋ‌ma] क्रि. 1जाँड खानु to drink wine, beer, liquor (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.) 2जाँड पिउनु (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 5.2.2.7 - पिउनु.)
Comments (0)

 

इप्‍पोक्‌ खेप्‌ [ip‍pok‌ kʰep‌] 1num दुई पल्‍ट twice time (sem. domains: 8.1.1.1.2 - दुई.) 2क्रि.वि. दुई चोटि twice time (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

इप्पोक्खेप् [ippokkʰep] num दुई पटक twice time (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)