Search results for "खाट्‌मा"

खाट्‌मा [kʰaʈ‌ma] क्रि. 1लानु to take away, to carry, to convey, to bear
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2जानु to know, to understand, to know thoroughly
Comments (0)

 

खाट्‌माजामा [kʰaʈ‌madzama] क्रि. 1अपहरण गर्नु to kidnap (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
Comments (0)

 

घाट्‌टैखाट्‌मा [gʰaʈ‌ʈʌⁱkʰaʈ‌ma] क्रि. चित्‍त बुझ्‍नु
Comments (0)

 

टोङ्‌सा खाट्‌मा [ʈoŋ‌sa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1सुधार गर्नु (sem. domains: 8.3.7.6 - सुधार गर्नु.) 2मिलाउँदै जानु
Comments (0)

 

फोप्‍चा खाट्‌मा [pʰop‍tsa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1भागेर जानु (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2पोइल जानु
Comments (0)

 

बेसा खाट्‌मा [besa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1पैँचो लगाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2खानाको लागी केही कुराहरू खोज्‍न जानु वा साट्‌नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

मिखाट्‌मा [mikʰaʈ‌ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)