Search results for "खाट्‌टु"

खाट्‌टु [kʰaʈ‌ʈu] क्रि. लैजा (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

खाट्‌टुन्‌ [kʰaʈ‌ʈun‌] क्रि. 1नलैजा (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.) 2न लग्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ओहोङ्‌ [ohoŋ‌] ना. 1भित्र in, inside, within, into
आठ्‌पहरिया छोङ्‌बाचिगा पाङ्‌ओङ्‌ङि‌/ओहोङि पानिछोङ्‌बाचि लिग्‍मा लिनिना॥ आठपहरिया जातिहरूको घर भित्र छेत्री बाहुनहरू पस्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग, 1.2 - संसार.)
2दुलो hole, cavity, pit, ditch
(sem. domains: 8.4.5.2.3 - मा.)
3प्वाल hole
मिउमाङा खाम्‌ फाडुङ्‌ ओहोङ्‌ चोक्‍सा साम्‍बोक्‌ ओबाला खाट्‌टुना॥ मुसाले माटो छेडेर दुलो बनाउँदै कोदोको बाला लान्‍छ‍। (sem. domains: 8.5.1.4 - भित्र.)
4खाडल pit, ditch, hollow, trench
ना ओहोङ्‌ङि चुवा लिगाउङ्‌ पोक्‌ढिङ्‌ लिसाइसे॥ यो खाडलमा पानी पसेर पोखरी भएको छ। (sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).)
5खाल्‍टो (sem. domains: 1.6.5 - पशुको घरहरू.)
Comments (0)

 

कोक्‍मा [kok‍ma] क्रि. 1बिझ्‍नु to be pierced, to penetrate sharply (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बिछ्याउनु to spread
ना टाङ्‌घोङ्‌ आङा कोक्‍मा खाट्‌टुङ्‌टुङ्‌॥ यो सिरानी म बिछ्याउनु लान्‍छ‍ु।
3न बिक्‍नु 4खुट्‍नु to stitch closely
आटालिमाङ्‌ङा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लोट्‌लिङ्‌चि कोक्‍मा निसुगा॥ मेरो श्रीमतीले अति राम्रो सँग लुगाहरू खुट्‌नु जान्‍दछिन्‌। (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
5घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)