Search results for "खाट्‌टिप्‍मा"

खाट्‌टिप्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 8.1.5.5 - धेरै, थोरै, 5.2.1 - खाना तयारी, 8.1.4.1 - कम.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
4घटी less
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍मा चोक्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma tsok‍ma] क्रि. प. घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍मा लिमा [kʰaʈ‌ʈip‍ma lima] क्रि. प. 1थोरै हुनु to be less (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.) 2नपुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.) 3कमी हुनु
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍माना [kʰaʈ‌ʈip‍mana] वि. थोरै परिणाम (sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति.)
Comments (0)

 

ओम्‍मा₁ [om‍ma] क्रि. 1पाल्‍नु to foster, to nurse, to breed, to tend
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2निकाल्‍नु (बढी भएको) to take out, to bring out, eject चामाङि चुवा बेसि लिसे भोने खाट्‌टिप्‍मा ओम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भातमा पानी धेरै भयो भने अलिकति निकाल्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 3टल्‍किनु ना कासौडि ठाबुट्‌ङा रान्‍डुङ्‌ना ओम्‍मा ओम्‍डैसे॥ यो भाँड खरानीले माझेको टल्‍किनु (चम्‍किनु) टल्‍किएको छ। (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 4पशुपक्षी पाल्‍नु (sem. domains: 6.3 - पशु पालन.) 5चम्‍किनु (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.) 6चम्‍कनु to shine, to glitter (sem. domains: 8.3.3.1 - चम्‍कनु.)
Comments (0)