Search results for "खाक्‍मा"

खाक्‍मा [kʰak‍ma] क्रि. 1गाडिनु (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.) 2जम्‍नु to freeze, to sink, to become thick (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)