Search results for "खाइ"

खाइ [kʰai] ना. मर्चा the plant, Polygala arillata, from the roots of which a paste is made in order to use as a ferment in brewing, yeast
(sem. domains: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

खाइचिम्‍मा [kʰaitsim‍ma] क्रि. मर्चा जाँच्‍नु to check yeast (sem. domains: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर.)
Comments (0)

 

टोक्‍मागोम्‍मा [ʈok‍magom‍ma] क्रि. प. ठक्‍कर खाइरहनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

माखाइ [makʰai] क्रि. होइन र
Comments (0)

 

मिचाए [mitsae] क्रि. नखाइ (sem. domains: 5.2.2.9 - उपवास, नखानु.)
Comments (0)